A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG

CÉLJA A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN

 

 

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (Továbbiakban: Szövetség) általános tudományos tevékenységének célja a had-, és rendészettudomány részét képező polgári védelmi tudományág fejlesztése, a polgári védelem tárgykörébe tartozó tudományos és szakmai tevékenység ösztönzése (továbbiakban: Tudományos Tagozat).

 

A Tudományos Tagozat szakmai közösségként működve mindvégig törekszik arra, hogy tudományos tevékenysége a legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfeleljen.

 

A Tudományos Tagozat legfontosabb célja, hogy olyan polgári védelmi szakemberek számára adjon intézményes keretet, akik a polgári védelmi tevékenység területén szakmai, vagy tudományos téren kimagasló eredményeket értek el, illetve kívánnak elérni.

 

A Tudományos Tagozat törekszik arra, hogy tevékenységét a szélesebb szakmai közönséggel is megismertesse, munkája során együtt kíván működni a hasonló célokat követő a hazai és külföldi szervezetekkel. Szakmai tevékenysége során objektív és pártatlanul foglal állást minden tudományos és szakmai kérdésben.

 

Az Tudományos Tagozat olyan szakmai programok megvalósításában kíván részt venni, amelyek közelebb viszik céljai eléréséhez.

 

Az Tudományos Tagozat további célja, hogy tudományos tevékenységével megismertesse, népszerűsítse és elismertesse a polgári védelemi tudományágába tartozó szakmai területeket az állampolgárokkal.

 

Megvalósítandó célok:

 

Megfelelő fórum biztosítása a polgári védelem területén dolgozók részére ismereteik bővítésére, szakmai színvonaluk emelésére, kutatásaik segítésére, szakmai tudományos eredményeik terjesztésére, publikálására.

 

A polgári védelem hagyományainak ápolásával összefüggő tudományos, ismeretterjesztő tevékenység és az ezzel összefüggő rendezvények támogatása.

 

A polgári védelem céljaival, feladataival, tevékenységével kapcsolatos tudományos ismeretterjesztés, a szakmai propaganda kiadványok támogatása.

 

Képviselni tagjai és a polgári védelem érdekeit az állami szerveknél és a társadalmi szervezetekben.

 

Együttműködni az állami és társadalmi környezetvédő szervezetekkel, közreműködni a természetes és a mesterséges környezetünk védelmével, a védelmi és ideiglenes helyreállítási feladatok tervezésével, szervezésével és megvalósításával kapcsolatos felvilágosító tevékenység folytatásában.

 

A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében:

 

Kapcsolatokat épít ki és tart fenn, együttműködik a hazai honvédelmi-rendvédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, valamint a hasonló célú, szerepkörű tudományos-, és tanintézetekkel, állami és nem kormányzati intézetekkel, szervezetekkel és Egyesületekkel.

 

Folyamatosan figyelemmel kíséri, lehetőségeinek megfelelően közreműködik, a magyar és külföldi polgári védelmi kutatási, fejlesztési és oktatási feladatok áttekintésében, értékelésében és eredményeik adoptálásában.

 

Kapcsolatokat épít ki és együttműködik külföldi polgári védelmi kutató és tanintézetekkel. Anyagi helyzetének megfelelő mértékben elősegíti, lehetővé teszi tagjai részvételét hazai és külföldi tudományos konferenciákon, rendezvényeken, valamint külföldi szakemberek meghívását, részvételét saját rendezvényeire.

 

A magyar polgári védelmi tudomány terület hazai és külföldi megismertetése, színvonalának emelése érdekében konferenciákat, fórumokat, ankétokat, szemináriumokat, bemutatókat, kiállításokat, vitanapokat, előadás sorozatokat szervez.

 

Polgári védelmi szakkönyveket, szakmai kiadványokat, elektronikus és írott kiadványokat szerkeszt, ad ki és jelentett meg. Együttműködik a médiával.

 

Közreműködik az BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF), a védelmi igazgatási szervek által szervezett polgári védelmi szervezetek kiképzésében, a tanintézetek hallgatónak oktatásában. Részt vesz a lakosság polgári védelmi felkészítésében, tankönyvek, kézikönyvek, szakkiadványok, szemléltető, oktató anyagok készítésében.

 

Közreműködik a szakterület általános és szakértői követelményrendszerének kidolgozásában, jogszabályi előkészítésében, a szakmai színvonal fokozásában.

 

Közreműködik a lakosság önmentési képességének növelését, a tanulóifjúság és a felnőtt lakosság biztonságigényét, veszélymegelőző-, veszélyfelismerő- és elhárító képességének növelését célzó állami feladatok előkészítésében, végrehajtásában.

 

Bel és külföldi tanulmányutakat szervez.

 

A Tudományos Tagozat céljai és feladatai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet a Szövetség keretében folytathat, amely azonban nem lehet a Tudományos Tagozat fő tevékenysége.