Bemutatkozik a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség önkéntes tagságból álló közhasznú tevékenységet folytató szervezet, Az 1937-ben alakult es a II. világháború éveiben 1945-ig sikeresen működött Légoltalmi Liga jogutódjaként 1991-ben szerződött újjá.

A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a Természeti és civilizációs katasztrófák esetén, valamint a Háború áldozatainak védelméről szóló Nemzetközi egyezmények hatálya alá eső a bajbajutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló intézkedések (a Háború áldozatainak védelmére hozott Genfi Konvenció I-II. Kiegészítő jegyzőkönyv) végrehajtásában, de különösen a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében, az ifjúság nevelésében, az önkéntes szervezetek létrehozásában, kiképzésében, a lelki gondozásban, a segélyek elosztásában és az önkéntes beavatkozások támogatásában való humanitárius részvételt. Szakmai érdekképviseletet gyakorol, e tevékenysége része civil kontrol gyakorlásának, a polgári védelmi feladatokat illetően.

Irányadónak tekinti a Genfi konvenció, a Magyarország Alaptörvénye, a Katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény előírásait és törekvéseit. Magáénak vallja az EU Közösségi Polgári Védelmi mechanizmusának célkitűzéseit, támogatja a Maastrichi elvek azon törekvését, mely a civil társadalomnak a közéletbe, köztevékenységbe való fokozott bevonásával csökkenti az állam anyagi terheit, a felesleges bürokráciát, demokratikusabbá, rugalmasabbá teszi a közigazgatást. Fontosnak tartja a Kormányzati és nem kormányzati szervek közötti együttműködést, a NATO közös védelmi rendszerében a polgári oldal fokozott szerepvállalását. Ezen törekvések elérésében követendőnek tartja a fejlett európai országok elméleti és gyakorlati tapasztalatait, felhasználja eredményeit. Elősegíti a szomszédos országok együttműködési törekvéseit, a katasztrófa segítségnyújtás megvalósítását.

Tevékenysége során együttműködik a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és szervezeteivel, elismerve annak szakmai iránymutatásait. Együttműködik továbbá a lakosság védelme és felkészítése érdekében dolgozó önkéntes szervezetekkel, köztük a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, az Országos Polgárőr Szövetséggel, a Magyar Vöröskereszttel. Terve és célja felvenni a kapcsolatot és szoros együttműködést kialakítani az Európai Unió tagállamaiban és a Magyarországgal határos országokban működő önkéntes civil polgári védelmi, katasztrófavédelmi szövetségekkel, társadalmi szervezetekkel. E téren különösen jó az együttműködés az Osztrák és Szlovák Szövetségekkel.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség területi (Fővárosi, megyei, Városi, Községi is) és réteg (ifjúsági, női, barlangi-, hegyi-, vízi-, Kutyás mentő) szervezetei átfogják az egész országot. Regisztrált tagjainak száma közel 5000 fő. A pártoló tagok száma ennél jelentősen nagyobb. A Szövetség jelentős közhasznú tevékenységet fejt ki.

A Belügyminisztérium Polgári Védelmi Országos Parancsnoksággal, majd 2000-től a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködve 1992-óta bekapcsolódtunk az általános és középiskolás tanuló ifjúság részére szervezett évenként megrendezésre kerülő polgári védelmi, katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésébe. Évente sok ezer fiatalt mozgósítottunk a versenyeken való részvételre. A Szövetség által felkészített csapatok rendszeresen a versenyek élmezőnyében szerepelnek. Részt vesznek ifjúsági csapataink az Ausztriában megrendezésre kerülő Biztonsági Olimpián is.

Minden évben, több megyében szervezünk és rendezünk polgári védelmi ifjúsági táborokat, ahol több száz gyerek részére tartunk felkészítést polgári védelmi ismeretekből. 2001-óta a Szövetség szervezi és végzi a községekben működő önkéntes lakosságfelkészítők és polgármester segítők képzését. A lakosságvédelem legfontosabb kérdéseit feldolgozó tanfolyamokon végzett több mint ezerötszáz hallgató, a tapasztalatok szerint sikeres segítőivé váltak a polgármestereknek.

Nyaranta szaktáborokban ismertetjük meg a résztvevő fiatalokat a polgári védelem, katasztrófavédelem elveivel, módszereivel, a közlekedési szabályokkal és bekapcsolódva a drog elleni küzdelembe, az egészséges életmóddal. Közreműködtünk a természeti, ipari katasztrófák elleni védekezésben. Így az 1998-2002-2006-2010-2013-as esztendők árvizei elleni közdelembe is eredményesen kapcsolódtak be a Szövetség szervezetei.

Segítjük az emberi és természeti környezetvédelem feladatait. Fontos feladatunknak tartjuk a települési polgári védelmi szervezetek felkészítését és gyakoroltatását, hogy minél jobban tudjanak aktívan részt venni a környezetük védelmében, az állampolgárok megvédésében és a bekövetkezett anyagi karok mérséklésében.

Fő feladatunknak tekintjük a lakosság folyamatos tájékoztatását, a katasztrófavédelem aktuális feladatairól, ezen belül a terrorizmus elleni védekezés napirenden levő kérdéseiről. Ennek érdekében az évente megrendezett Polgári Védelmi Világnapon, a különböző helyi rendezvényeken, lehetőségeinknek megfelelően rendszeresen szerepet vállalunk.

A lakosság figyelmét kiadványokban, röplapokban és más nyomdai termékekben, a média lehetőségeinek kihasználásával, továbbá falunapok és más rendezvények szervezésével hívjuk fel a veszélyhelyzetekben betartandó magatartási szabályokra. Rendszeresen támogatjuk a Községi Önkormányzatok katasztrófavédelmi tervezési és szervezési munkáját.

Programunk volt a Közösségi Program a roma kisebbség számára, mely sikeresen igyekezett bevonni a roma kisebbséget a katasztrófák elleni védekezésbe. 

A Szövetség tudományos tevékenységére a nyitottság és a szakmaiság a jellemző. Sorainkban több tudományos fokozattal rendelkező személy dolgozik. A Szövetség évente több, elsősorban a lakosság tájékoztatását, oktatását elősegítő kiadványt bocsát ki. Végzi az egykori légoltalom és a mai polgári védelem hagyományőrző tevékenységét. Hazai és nemzetközi tanácskozásokat és konferenciákat szervezünk.

A szervezet az állami támogatása elenyésző. Tevékenységét a tagdíjakból, pályázatokból, önkormányzati támogatásból, a különböző gazdálkodó szervek anyagi hozzájárulásából és magánszemélyek adományaiból fedezi.

A szövetség gondozásában évente két alkalommal megjelent a Polgári Védelmi Szemle kiadványunk, ahol helyet adtunk az értekezéseknek, az előre mutató szakmai tanulmányoknak, illetve doktoranduszok cikkeinek. Kitűzött célunk volt a Szemle tudományos minősítésének megszerzése a Magyar Tudományos Akadémiánál. Jelenleg a Védelem című katasztrófavédelmi folyóiratban nyílik mód a polgári védelemmel összefüggő publikációk elhelyezésére.

Munkánkról, közhasznú tevékenységünkről évente beszámolunk a Szövetség közgyűlésének. Eredményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk támogatóinkat, akiknek képviselőit rendszeresen meghívjuk rendezvényeinkre. Szövetségünk és tagszervezetei 2004-től részt vesznek a törvény adta lehetőségeket felhasználva a Nemzeti Civil Alapprogram célkitűzései végrehajtásában.

E rövid ismertetéssel kívánjuk Önöknek bemutatni a Magyar Polgári Védelmi Szövetséget. Reméljük a közeljövőben lehetőség, nyílik a kölcsönös személyes kapcsolatok felvételére is és kétoldalú együttműködés kialakítására

Polgári Védelem történelme

1917

a légi figyelő és riasztószolgálat megszervezése (légoltalom elődje)

1935

hatósági légoltalom megalakítása (1935. XII. törvénycikkely, amely 14-60 év között írta elő a légoltalmi kötelezettséget)

1937

december 05. – a Légoltalmi Liga megalakulása (társadalmi szervezet, amely a lakosság felkészítését végezte. Újságot jelentet meg RIADÓ címmel.)

1938

kötelező iskolai légoltalmi oktatás

1950

december 04. – a magyar légoltalom újjászervezése (irányítását a belügyminiszter látja el)

1951

május – a Központi Légoltalmi Zászlóalj megalakulása, amely az ország lőszer és bombamentesítését végezte.

1962

november 01. – a honvédelmi minisztérium alárendeltségébe kerül a légoltalom

1964

légoltalom helyett polgári védelemre változik a név

1989

november 30. – ismét belügyminisztériumi alárendeltség

1993

összevonás a tűzoltósággal

1996

újra önálló polgári védelem (1996. évi XXXVII. Törvény a polgári védelemről)

2000

január 01. – BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság létrehozása (1999. évi LVXXIV: törvény)

Magyar Polgári Védelmi Szövetség

A lakosság szolgálatában…

Cím:

Magyar Polgári Védelmi Szövetség
1131 Budapest, Zsinór u. 8-12
Postacím: Budapest 1555 Pf. 43.

Email

Telefon

+36-1-340-2125