Choose languge: English | Hungarian
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program

FőoldalMagunkrólKözhasznúsági jelentésPV alapfogalmakHírekVeszélyhelyzetekKéptárKapcsolódó JogszabályokMegyei-, városi, térségi szervezetekTudományos EgyesületKépzési anyagokPV SzemlePályázatokImpresszumPartnereinkNorvég Projekt

Tudományos konferencia a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából

2018. október 22. 19:25

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztálya, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány kuratóriuma együttműködve a Katasztrófavédelem Központi Múzeumával a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából 2018. október 15-én tudományos konferenciát tartott a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában.

A rangos rendezvényen a szervező egyesületek tagsága mellett az MHTT Belügyi Szakosztály, az MHTT Katasztrófa-egészségügyi Szakosztály, MHTT Katasztrófa- és polgári védelmi Szakosztály az MH Fővárosi Nyugdíjas Klub Vegyivédelmi Tagozata tagjai, az NKE Katasztrófavédelmi Intézet egyetemi oktatói, az Óbudai Egyetem egy komplett hallgatói osztálya, a megyei polgári védelmi szövetségek vezetői, a Magyar Vöröskereszt szakemberei, de számos más érdeklődő is megjelentek.

 A konferencia célja volt megemlékezni a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapjáról, felidézni a különböző természeti, hidrológiai, geológiai, meteorológiai hatásokból adódó természeti katasztrófák környezeti következményeit, valamint a természeti katasztrófák megelőzésének, csökkentésének lehetőségeit a lakosság védelme érdekében.

A konferencia levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség szakmai alelnöke, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa-és Polgári Védelmi Szakosztályának elnöke volt, a társelnöki feladatokat Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredes, a Szakosztály alelnöke látta el. Tábornok úr megnyitójában köszöntötte a megjelenteket, s hangsúlyozta a konferencia jelentőségét, megköszönve a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület elnökének, Csatai István ny. pv. alezredesnek az ötletgazdaságot, a kezdeményezést.

Ezután soron kívül Dr. Király László a Magyar Hadtudományi Társaság alelnöke jelentkezett szólásra. Tájékoztatta a jelenlévőeket, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság 1992. február 29-ei küldöttgyűlésén a Magyar Tudományos Akadémia 1838. szeptember 8-án megválasztott első hadtudományi rendes tagjáról elnevezve Tanárky Sándor-díjat alapított a hadtudomány magyar művelői számára. Az alapítás óta az MHTT elnöksége a Társaság tagjainak tudományos munkásságuk elismeréseként adományozza a díjat.

Az alelnök úr élve a tudományos szakmai konferencia hallgatósága megtisztelő jelenlétével bejelentette, hogy ebben az évben a rendvédelmi és katasztrófavédelmi tudományterület jelentőségének elismertetése, valamint a Katasztrófa– és Polgári Védelmi Szakosztály integráló jellegének megerősítése érdekében hosszú évek óta végzett kiemelkedő, sokoldalú szakmai-tudományos munkásságáért az MHTT elnöksége Dr. Muhoray Árpád részére Tanárky-díjat adományozott. Ismertette a díjazott gazdag laudációját, majd további sikeres alkotó munkát kívánva ünnepélyesen átadta a Díjat.

A konferencia napirendjének megfelelően az előadók közül Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója köszöntője után visszatekintett a múzeum múltjára, majd méltatta az együttműködést a konferencia szervezőivel.

Csatai István ny. pv. alezredes a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztató megemlékezést tartott az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1989-ben alapított Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapjáról. Ezek után az aktualitás jegyében kiemelte a NATO szerepét a katasztrófavédelemben. Megemlékezett a Szerbiában megtartott NATO nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatról, melyben Magyarország is tevékeny részt vállalt a BM OKF HUNOR mentőszervezetével.

Követő példaként említette Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy munkásságát a természeti katasztrófák által sújtott lakosság megsegítése érdekében, akinek 1998-ban a Sasakawa Katasztrófa-megelőzési Díj elismerő oklevél odaítélésével ismerték el tevékenységét és ugyanúgy 2000. október 11-én az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is Elismerő és Kitüntető Sasakawa Oklevelet kapott a Természeti Katasztrófák Világnapja alkalmából.

E hozzászólás keretében ismertetésre került még a Duna völgy árvízvédelmének elősegítését megcélozó, az MPVSZ részvételével zajló DARAnet program állásának, soron lévő feladatainak ismertetésére is.

Szabó János tű. ezredes a Fővárosi Védelmi Bizottság titkár-helyettese„Magyarország környezeti biztonsága és katasztrófa veszélyeztetettsége, a térség természeti eredetű katasztrófái, azok jellemzői és hatásuk az állampolgárok biztonságára” című előadásában kiemelte, hogy minden ország sajátos földrajzi környezettel rendelkezik, mely magában hordozza a természetből adódó veszélyforrásokat. Elemezte Budapest katasztrófaveszélyeztetettségét, szólt a főváros tekintetében a nukleáris létesítmények balesete, a veszélyes anyagok előállítása, tárolása és szállítása során esetleg bekövetkező veszélyekről, a hidrológiai, geológiai, meteorológiai jellegű veszélyeztetettségről.

Dr. Petrányi Győző akadémikus a Magyar Környezetvédelmi Egyesület elnöke a környezeti változások társadalmi és emberi következményiről szólva ráirányította a figyelmet az üvegházhatás kapcsán mindannyiunk számára fontos környezeti veszélyforrásokra és a klímaváltozásból adódó lehetséges következményekre. Feltette a kérdést, mit tehetünk környezetünk kritikus változásainak megelőzésére, majd tudományos igénnyel adta meg a lehetséges válaszok között a környezettudatosságra nevelés erősítését, a fák, a növényzet megmentésébe az egyének, civilek és közösségek bevonását, a víz pazarlásának minimálisra csökkentését, a klímaváltozás hatásaira vonatkozó egészségügyi ajánlások betartását, az egyének és közösségek katasztrófavédelemmel történő maximális együttműködésének szorgalmazását.

Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy, egyetemi adjunktus a „Magyarország hidrológiai eredetű katasztrófa veszélyeztetettsége az extrém intenzitású csapadékhullás tükrében” című előadásában elemezte a csapadékhullás és a hidrológiai katasztrófák kialakulásának összefüggéseit, melyeket gyakorlati példákkal, a bekövetkezett eseményekkel bizonyított, köztük konkrétan elemezve a 2017. szeptembertől 2018. júniusig bekövetkezett események tudományos igényű statisztikait.

Dr. Varga Miklós ny. vízügyi államtitkár az árvizek elleni védekezésről tartott prezentációjában rámutatott, hogy az árvízi események a természeti folyamatok részét képezik. Az árvizek a folyók és tavak természetes vízjárásának, hidrológiájának a következményei, azokat az elöntéseket okozó szélsőséges események tehetik természeti katasztrófává. Kiemelte, hogy minden árvíz egy potenciális természeti katasztrófa. Végezetül az árvíz kialakulásának tényezőit elemezte.

Dr. Ráth Tamás ny. ezredes a VIK alapítvány kuratórium tagja előadásában a hadtudomány lehetőségét vizsgálta a természeti katasztrófák elleni védekezésben. Tisztázta a hadtudomány és a katasztrófavédelem fogalmi összefüggéseit.  Szükségesnek tartotta a fizikai körülmények tudományos elemzését, mivel a Föld mágneses mezője évszázadonként 5%-al csökken. Elemezte a világűri geo-mágnesesviharok hatását, amelyek a rendellenesen nagy napkitörések és a földi mágneses terek kölcsönhatásából erednek, így ízelítőt adnak, mi várható a mágneses mező gyengülése esetén, s ennek milyen a földi életre gyakorolt hatása.

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, egyetemi docens a katasztrófák felszámolásának polgári védelmi feladatat elemezte a katasztrófák elleni védekezésben. Bizonyította a polgári védelem fontosságát, hisz békében és háborúban egyaránt az egyik legfontosabb feladat a lakosság védelme, oltalmazása. Bemutatta a katasztrófák lehetséges hatásait, illetve a béke és a fegyveres összeütközések alkalmával elvégzendő polgári védelmi feladatok körét, szervezeteit, végrehajtóit, osztott szabályzását a Katasztrófavédelmi- és a Honvédelmi törvények által.

Dr. Liptay László ny. főorvos Magyar Katonai-Katonaorvostani Társaságot képviselte értékes hozzászólásával. Először csoportosította a katasztrófákat egészségügyi hatások szerint, majd számba vette a természeti katasztrófák okozta sérülés típusokat, a halmozottan jelentkező károsító hatásokat. Főorvos úr rámutatott, hogy az emberi élet minőségének javulása mellett jelentős az új veszélytényezők megjelenése is. 1970-1990 között a természeti és technikai katasztrófák száma megkétszereződött. Megerősítette, hogy a katasztrófa-orvostan multidiszciplináris, az orvostudomány valamennyi ágának eredményeit hasznosítva a katasztrófák következményeinek egészségügyi felszámolásával foglalkozik.

A konferencia előadásait Dr. Teknős László tű. százados egyetemi adjunktus, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és polgári védelmi Szakosztályának titkára, „a klímaváltozás és a természeti katasztrófák összefüggéseinek elemzése, értékelése” című előadása zárta, melyben ismertette a kapcsolódó hazai és EU jogszabályokat, valamint az elemi csapások és ipari eredetű katasztrófák főbb jellemzőit. Kitért az EU polgári védelmi mechanizmus országaiban azonosított főbb kockázatokra, ezen belül a kockázatok növekedésének okaira. Rámutatott az éghajlatváltozás főbb hatásaira és az okozott károkra világviszonylatban. Nemzetközi kitekintésként elemezte a németországi és az amerikai természeti eredetű katasztrófákat, majd a hazai melegedési és csapadék trendekből adódó katasztrófa veszélyeztetettséget.

A levezető elnök zárszavában nagyon aktuálisnak, hasznosnak ítélte meg a természeti katasztrófák megelőzésével foglalkozó tudományos konferenciát. Megállapította, hogy a jelenlévők nagy száma a képviselt társadalmi-szakmai szervezetek részéről, a kitüntető érdeklődés a téma iránt egy jelentős igényt is mutatott a katasztrófák elleni védekezéssel való még szélesebb körű társadalmi és tudományos foglalkozásra. Megköszönte a rendezvénynek helyt adó Katasztrófavédelem Központi Múzeuma kedvező körülményeit, hisz a szünetben megtekinthetőek voltak a témához szorosan kapcsolódó tűzoltósági és polgári védelmi színvonalas tárlatok, kiállítási anyagok. A Polgári Védelmi Tudományos Tanács elnöke az előadók számára az MPVSZ anyagi támogatásával könyvjutalmat adott át és szolíd büfét is biztosított.

Vissza

Ezt a hírt eddig 234 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek:

Tudományos konferencia a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából Tudományos konferencia a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából Tudományos konferencia a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából További képek További képek